ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Tuxis B.V. hierna te noemen Tuxis

VERSIE 2019-05-01

1.   Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke of (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

1.4 Op alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn tevens van toepassing de door ons gehanteerde Acceptable Use Policy, Abuse Policy en Sensible Use Policy.

1.5 In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

2.   Artikel 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld.
2.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van demo’s, tekeningen, begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden of digitale informatie op producten, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden geretourneerd. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, gekopieerd, gecachet of aan derden ter inzage gegeven worden of worden verstrekt.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. De overeenkomst komt derhalve eerst tot stand 14 dagen na acceptatie of zoveel eerder dat wij de overeenkomst schriftelijk bevestigen of daaraan (een begin van) uitvoering geven.
3.   Artikel 3: LEVERING
3.1 Wij behouden ons het recht voor opdrachten c.q. bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend onder rembours of contant te leveren.
3.2 De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen. Opgave van de levertijd geschiedt door ons altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is opgegeven.
3.3 Levering vindt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, plaats af ons bedrijf of magazijn.
3.4 Wij behouden ons het recht voor de goederen onder rembours te leveren of vooruitbetaling van wederpartij te verlangen.
4.   Artikel 4 ANNULERING
4.1 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren zal, indien wij met deze ontbinding instemmen, 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening worden gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
5.   Artikel 5 PRIJZEN
5.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
 1. bij diensten gebaseerd op uurtarief,
 2. bij goederen, gebaseerd op levering af ons bedrijf of magazijn,
 3. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
 4. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
 5. exclusief installatie- en instructiekosten,
 6. vermeld in euro’s,
 7. exclusief telefoon- of telecommunicatiekosten.
5.2 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.
6.   Artikel 6 OVERMACHT
6.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
6.2 In dat kader wordt onder overmacht in de contractuele relatie met onze wederpartijen in ieder geval verstaan een zodanige storing of belemmering van de telecommunicatievoorzieningen van derden welke normale doorgifte van telecommunicatiediensten gedurende kortere of langere tijd verhindert.
6.3 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
6.4 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
6.5 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
6.6 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
7.   Artikel 7 INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1 Alle prototypes, demo’s, tekeningen, ontwerpen, diagrammen, pakket van eisen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
7.2 Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
7.3 Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldends zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 7.2 genoemde garantie.
7.4 Wij behouden te allen tijde het auteursrecht voor op de door ons al dan niet in opdracht ontwikkelde software.
8.   Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard en omvang dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden die voortvloeit uit de uitvoering van de gesloten overeenkomst.
8.2 In geen geval zijn wij aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
8.3 Ook indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in de door ons ontwikkelde software of geleverde hardware sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.
8.4 Wij kunnen nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat door wederpartij of derden op het Internet wordt geplaatst. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen welke kunnen ontstaan door het bekijken of uitvoeren van een bestand door de wederpartij. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om kwetsende, discriminerende of aanstootgevende teksten van het Internet te verwijderen en in voorkomende gevallen aangifte te doen bij de betreffende overheidsinstanties. Bij herhaalde overtreding behouden wij ons het recht voor de wederpartij van het Internet af te sluiten.
8.5 Indien ondanks de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld onder 8.1 aansprakelijkheid onzerzijds betreffende rechtens wordt aangenomen zal de omvang van onze aansprakelijkheid het totale bedrag van de overeenkomst of deellevering nooit te boven gaan.
8.6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogensschade zoals winstderving, stagnatieschade, reputatieschade, etc.
8.7 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade door gebruikte media of applicaties zoals foto’s, afbeeldingen, ontwerpen, templates, modules, scripts en derglijke. De wederpartij dient zich zelf op de hoogte te stellen van de rechten van de gebruikte media en applicaties.
9.   Artikel 9 RECLAMES
9.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 3 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
9.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum
9.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
9.4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
9.5 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.
9.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke
toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.
10.   Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 Geleverde goederen en programmatuur blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.
10.2 Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
10.3 Ontbinding en terugname laten onverlet ons recht op vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
11.   Artikel 11 BETALING
11.1 Access-, hosting-, colocating-abonnementen en overeenkomsten voor aanverwante internetdiensten, waaronder begrepen servicecontracten worden vooraf, per maand gefactureerd.
11.2 Cursussen worden voor aanvang gefactureerd.
11.3 Domeinnamen worden vooraf, per jaar gefactureerd.
11.4 Betaling dient binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige korting of beroep op opschorting of verrekening, middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt
11.5 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
11.6 Ingeval de wederpartij:
 1. failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
 2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
 3. enige uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
 4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij onze dienstverlening op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schaden en rente.
11.7 Indien betaling niet binnen de in 11.4 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
11.8 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II danwel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht.
12.   Artikel 12 OPZEGGING
12.1 Access-, hosting-, colocating-abonnementen en overeenkomsten voor aanverwante internetdiensten, waaronder begrepen servicecontracten, die voor bepaalde tijd zijn aangegaan kunnen slechts worden beëindigd tegen het eind van de periode waarvoor deze zijn aangegaan, zulks via schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een minimale opzegtermijn van één maand. Bij gebreke van tijdige opzegging worden deze contracten geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde duur waarvoor deze eerder waren aangegaan, zulks op de voorwaarden die door Tuxis worden gehanteerd voor soortgelijke contracten op het tijdstip van stilzwijgende verlenging.
12.2 Access-, hosting-, colocating-abonnementen en overeenkomsten voor aanverwante internetdiensten, waaronder begrepen servicecontracten, die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen slechts worden beëindigd tegen het eind van ieder kalenderkwartaal, zulks via schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een minimale opzegtermijn van één maand.
12.3 Overeenkomsten met betrekking tot registratie en exploitatie van internetdomeinnamen kunnen door schriftelijke kennisgeving worden beëindigd tegen het eind van ieder jaar, zulks met inachtneming van één maand opzegtermijn. Voorzover de overeenkomsten tot registratie en exploitatie van internetdomeinnamen een onderdeel vormen van een groter geheel van contractuele verhoudingen tussen de wederpartij en Tuxis, kan beëindiging van een registratiecontract c.q. een verzoek om verhuizing naar een andere provider worden gedaan tegen een moment waarop de overige overeenkomsten rechtsgeldig zijn opgezegd.
12.4 Niettegenstaande hetgeen in de vorige artikelen is bepaald, kan Tuxis de met de wederpartij gesloten overeenkomsten te allen tijde door schriftelijke kennisgeving beëindigen indien de wederpartij handelt in strijd met de met Tuxis gesloten overeenkomsten of de door Tuxis gehanteerde acceptable-use-policy en/of abuse-policy, of anderszins de belangen van Tuxis schaadt op een zodanige wijze dat van Tuxis voortzetting van de relatie redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
13.   Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
13.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, worden beslist door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Tuxis B.V. (hierna: “Tuxis”) bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de wederpartij Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

1.1 De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

1.2 Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan de wederpartij worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien de wederpartij de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Tuxis vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de de wederpartij Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2: Doeleinden van de verwerking

2.1 Tuxis verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van de wederpartij Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2.2 Tuxis zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de wederpartij is vastgesteld. De wederpartij zal Tuxis op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage of Sensible Use Policy zijn genoemd. De wederpartij dient te melden om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat middels het document: SPECIFICATIE PERSOONSGEGEVENS EN BETROKKENEN. Doet de wederpartij dat niet, dan zal de wederpartij geen bijzondere persoonsgegevens verwerken of opslaan en is de wederpartij verantwoordelijke en Tuxis ten alle tijde verwerker.

2.3 Tuxis heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Tuxis neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3: Verplichtingen Tuxis

3.1 Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Tuxis zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

3.2 Tuxis zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de de wederpartij aan Tuxis zullen worden aangeleverd.

3.3 Tuxis zal de wederpartij, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

3.4 De verplichtingen van Tuxis die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Tuxis.

3.5 Tuxis zal de wederpartij in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de wederpartij in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

3.6 Tuxis zal de wederpartij de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4: Doorgifte van persoonsgegevens

4.1 Tuxis mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

4.2 Tuxis zal de wederpartij, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5: Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1 Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

5.2 De toegestane verwerkingen zullen door Tuxis worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

5.3 Tuxis is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van de wederpartij en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de wederpartij. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door de wederpartij, verwerkingen voor doeleinden die niet door de wederpartij aan Tuxis zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Tuxis niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij de wederpartij.

5.4 de wederpartij staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6: Inschakelen van derden of onderaannemers

6.1 de wederpartij verleent Tuxis hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

6.2 Op verzoek van de wederpartij zal Tuxis de wederpartij zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. de wederpartij heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

6.3 Tuxis zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen de wederpartij en Tuxis zijn overeengekomen. Tuxis staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7: Beveiliging

7.1 Tuxis zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

7.2 Tuxis staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Tuxis zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

7.3 de wederpartij stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Tuxis ter beschikking, indien de wederpartij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. de wederpartij is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8: Meldplicht

8.1 In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Tuxis, zich naar beste kunnen inspannen om de wederpartij daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan de wederpartij beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Tuxis spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

8.2 Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Tuxis meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. de wederpartij is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

8.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
 • Wat is de (voorgestelde) oplossing;
 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, de wederpartij, toezichthouder).

Artikel 9: Afhandeling verzoeken van betrokkenen

9.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Tuxis, zal Tuxis het verzoek doorsturen aan de wederpartij en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. de wederpartij zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de de wederpartij hulp benodigd heeft van Tuxis voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Tuxis hieraan meewerken en kan Tuxis hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10: Audit

10.1 de wederpartij heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

10.2 Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat de wederpartij de bij Tuxis aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door de wederpartij geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Tuxis aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Tuxis. De door de wederpartij geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door de wederpartij, ten hoogste eens per jaar plaats.

10.3 Tuxis zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

10.4 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

10.5 De redelijke kosten voor de audit worden door de de wederpartij gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door de wederpartij zullen worden gedragen.

Artikel 11: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

11.1 Op alle Persoonsgegevens die Tuxis van de wederpartij ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Tuxis zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

11.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 • Voor zover de wederpartij uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
 • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 12: Duur en opzegging

12.1 De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.2 De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

12.3 Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

12.4 Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Tuxis de van de wederpartij ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.